Bel voor persoonlijk advies:

033 – 25 88 629

Algemene voorwaarden

 

Annuleringsvoorwaarden (zakelijke markt)

Na inschrijving ontvangt u van ons een inschrijfbevestiging per mail. Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u via dezelfde weg de definitieve deelnamebevestiging en factuur. Tot twee weken voor aanvang van de cursus kunt u kosteloos annuleren. Bij annuleren binnen twee weken voor aanvang van de cursus brengen wij de volledige kosten in rekening. Deelname aan de cursus is pas definitief wanneer wij de betaling van uw factuur hebben ontvangen. Contant afrekenen ter plaatse is niet mogelijk.

 

Leveringsvoorwaarden

EduCenter Opleidingen is lid van de NRTO, Nederlandse Raad voor Toezicht Trainingen en Opleidingen. Dit betekent dat wij de NRTO algemene leveringsvoorwaarden hanteren, de gedragscode naleven en u in het geval van een geschil gebruik kunt maken van de geschillenprocedure.  Geschillencommissie voor particulieren.

 

Gedragscode

Het gedrag van de leden van de NRTO moet in al het doen en laten, dan wel binnen de kaders van de doelstelling van de branchevereniging NRTO, de toets der kritiek in het openbaar kunnen doorstaan. Een gedragscode kan daarbij functioneren als een visitekaartje van de branche. Als branchevereniging van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders worden de Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs, die afgeleid zijn van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur resp. ‘good corporate governance’ gehanteerd.

Alle leden conformeren zich aan deze beginselen/regels en dus aan deze normen en waarden. De beginselen staan in onze gedragscode. Zij omvatten een aantal procedurele elementen (recht van verdediging, onpartijdigheid) maar ook een aantal inhoudelijke elementen (gelijkheidsbeginsel, eerlijkheid, transparantie, correctheid motiveringsplicht).
Alleen die onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders kunnen lid van de NRTO worden welke voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven.

De beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • rechtszekerheidsbeginsel
  • redelijkheidsbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel
  • kenbaarheidsbeginsel

 

Klachtenprocedure

Wij nemen onze taak als opleider heel nauw. Heeft u ondanks al onze zorg toch een klacht dan zullen wij proberen deze zo goed mogelijk op te lossen. U kunt hiertoe contact opnemen met Stans Ploeg – Kappert via telefonnummer 033 – 2588629 of per mail via stans@educenteropleidingen.nl. U ontvangt van ons binnen 5 werkdagen een reactie op uw klacht. Indien wij binnen 5 dagen niet inhoudelijk op uw klacht kunnen reageren dan brengen wij U hiervan op de hoogte.

Als u vindt dat een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door ons dan kunt u zich richten tot de Commissie Kwaliteitshandhaving NRTO (Papiermolen 34, 3994 DK Houten, info@nrto.nl). De uitspraak van de NRTO is hierbij bindend.

 

Geschillencommissie

De leden van de NRTO zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door het aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken.

Er kan pas beroep op de geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen staan de Algemene Voorwaarden van het desbetreffende lid van de NRTO en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.

  1. Het geschil, dus niet de klacht zelf maar de schriftelijke vastlegging van een niet opgeloste situatie, moet zijn ontstaan ná 1 april 2007. Geschillen die daarvóór zijn ontstaan kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan de branchevereniging NRTO conform de Gedragscode.
  2. De kosten van het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie bedragen 75 euro (2010) voor de afnemer of aanbieder die de klacht indient. Indien het geschil door de Geschillencommissie gegrond verklaard wordt, betaalt de ‘verliezende’ partij alsnog 150 euro (2010).
  3. Wilt u een beroep doen op de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen dan kunt u contact opnemen met:

 

Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken
Postbus 90600
2509 LP  Den  Haag
070 3105310
www.degeschillencommissie.nl